Khắc phục lỗi 530 smtp authentication is required

Nếu chưa cấu hình xác thực với SMTP server, khi gửi email ra ngoài, bạn có thể sẽ gặp phải lỗi “530 SMTP Authentication is required” như sau Email trả về khi không cấu hình xác thực SMTP trong Microsoft Outlook Để khắc phục vấn đề trên, bạn cần cấu hình lại xác thực SMTP … Đọc tiếp