Giới thiệu

vietnap.net là một site con, trực thuộc quản lý của Công ty cổ phần VietNAP (VietNAP Managed Hosting)