Hotlink protection

Để tránh người khác lấy các files, như hình ảnh trên web của bạn, thông qua các công cụ leech file, bạn có thể sử dụng đoạn code sau trong file .htaccess ở folder public_html của bạn

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://(www.)?domain.com.*$ [NC]
RewriteRule .(gif|jpg)$ – [F]

Thay domain.com bằng domain của bạn, và tùy biến các đuôi file bạn muốn bảo vệ